Scroll Top
ออกเเบบพัดลมอุตสหกรรมที่ใช้กับอุตสหกรรมการทำสี สามารถแบบออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขการใช้งานของกลุ่มลูกค้า
1

 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอุตสหกรรมยานยนต์ การทำสีรถยนต์สร้างขั้นตอนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงและมีพื้นผิวที่ทนทานนอกจากนี้ภายในอุตสหกรรมยังต้องปฏิบัติให้สอดคล้องต่อกฏระเบียบข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนในการควบคุมเทคโนโลยีให้การผลิตเกิดความสม่ำเสมอและสามารถพัฒนาการทำสียานยนต์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจอุตสหกรรมยานยนต์ สำหรับจุดประสงค์ในการทำสียานยนต์เพื่อใช้สำหรับการเคลือบชิ้นส่วนโครงสร้างของรถยนต์เพื่อปกป้องชิ้นส่วนโครงสร้างรวมไปถึงเพื่อความสวยงาม เนื่องจากความสวยยงามของยานยนต์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในปัจจุบันสีเคลือบ water-based acrylic polyurethane enamel คือสีเคลือบรถที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นมาตรฐานเพราะเป็นสีที่สร้างผลกระทบในปริมาณน้อยต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสหกรรมการผลิตยานยนต์ในปัจจุบัน ขั้นตอนการลงสีเคลือบชิ้นส่วนหลายๆครั้งถูกนำมาใช้ คำแนะนำในการพ่นสีเคลือบเบื้องต้นคือการพ่นสีให้มีความหนา 100 ไมครอนเมตร หรือ 0.1 มิลลิเมตร ในขั้นตอนการลงสีและนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อให้ขั้นตอนการลงสี ชิ้นงานที่ได้มีสีเคลือบชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความทั่วถึงและสม่ำเสมอ สำหรับอุตสหกรรมการลงสียานยนต์พัดลมอุตสหกรรมได้เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในอุตสหกรรมการลงสียานยนต์ด้าน การเตรียมความพร้อมชิ้นส่วนยานยนต์ก่อนการลงสี การหมุนเวียนอากาศในขั้นตอนการลงสี รวมทั้งการทำให้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผ่านการลงสีแห้งพร้อมในการเคลื่อนย้าย ย่อหน้านี้จะกล่าวถึงความสำคัญและการใช้งานพัดลมอุตสหกรรมในอุตสหกรรมการทำสียานยนต์

ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนขั้นตอนการทำสี:
ก่อนขั้นตอนการลงสียานยนต์ พื้นผิวโครงสร้างยานยนต์ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนขั้นตอนการทำสี สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นการนำเอาฝุ่น เศษดิน หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกจากพื้นผิวโครงสร้างของยานยนต์ที่ต้องการทำสี ด้วยพัดลมอุตสหกรรม โดยการสร้างการหมุนเวียนอากาศในห้องเตรียมชิ้นส่วนเพื่อพัดสิ่งปนเปื้อนอย่างเช่น เศษดิน ฝุ่นและอื่นๆออกจากพื้นผิวโครงสร้างรถยนต์
อัตตราการไหลของอากาศในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการทำสีในอุตสหกรรมยานยนต์มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน พัดลมอุตสหกรรมที่เลือกใช้ควรเลือกโดยคำนึงถึงอัตราการไหลที่ต้องการนอกจากนี้อากาศที่ไหลเข้าสู่ห้องเตรียมความพร้อมก่อนการลงสีไม่ควรมีสิ่งเจือปนที่ก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนการลงสี

ระบบลงสี:
หลังจากที่พื้นผิวของชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์ถูกพัดเอาสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ออกไป ขิ้นส่วนจะถูกนำเข้าสู่ห้องพ่นสีและใช้กาพ่นสีในการทำสีโดยพัดลมอุตสหกรรมจะถูกใช้ในการหมุนวนอากาศในห้องพ่นสีเพื่อให้มั่นใจว่าสีที่พ่นถูกพ่นอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวของชิ้นส่วนรถยนต์
นอกจากนี้พัดลมอุตสหกรรม ATEX ยังมีความสำคัญอย่างมากในขั้นตอนการลงสีเนื่องจากสีที่ใช้อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือง่ายต่อการระเบิดดังนั้นการเลือกใช้งานพัดลมที่มีโครงสร้างทนทานต่อการระเบิดหรือการเกิดประกายไฟจึงมีความสำคัญเนื่องจากการใช้งานพัดลมอุตสหกรรมควรเลือกโดยการคำนึงถึงการไหลเวียนอากาศที่ค้องการและสภาพแวดล้อมที่ทำการติดตั้งใช้งาน

ระบบการทำให้แห้ง:
หลังจากที่ชิ้นส่วนรถยนต์ถูกลงสีแล้วควรทำให้สีแห้งก่อนการเคลื่อนย้ายออกจากห้องพ่นสี พัดลมอุตสหกรรมถูกนำมาใช้ในการสร้างอากาศหมุนเวียนภายในห้องเพื่อให้สีแห้งสนิทและสม่ำเสมอ
อัตราการไหลของอากาศภายในห้องมีความสำคัญมากในอุตสหกรรมยานยนต์เนื่องจากการทำสีที่เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์ให้แห้งมีความหลากหลายตามชิ้นส่วนโครงสร้าง

ความสำคัญในการเลือกพัดลมอุตสหกรรมให้เหมาะสมสำหรับอุตสหกรรมยานยนต์:
การเลือกพัดลมอุตสหกรรมที่เหมาะสมสำหรับอุตสหกรรมยานยนต์ภายในกระบวนการทำสีชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อทำให้สีที่พ่นกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวของชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากในขั้นตอนการลงสีมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีปัจจัยที่ควรคำนึงจำนวณมากในการเลือกพัดลมอุตสหกรรม รวมถึงอัตราการไหลของอากาศที่จำเป็น สภาพแวดล้อมที่จะนำพัดลมไปติดตั้งและงานเฉพาะทาง

ตัวอย่าง ในอุตสหกรรมการทำสี พัดลมอุตสหกรรมควรถูกออกแบบให้สามารถปฎิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้และมั่นใจได้ว่าพัดลมสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการลงสี นอกจากนี้พัดลมที่ใช้ในอุตสหกรรมการลงสียานยนต์ควรจะมีครงสร้างที่ทนทานต่อการกัดกร่อนที่เกิดจากสารที่ใช้ในขั้นตอนการลงสี

พัดลมอุตสหกรรมมีความสำคัญต่ออุตสหกรรมการลงสียานยนต์และมีการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงขั้นตอนการเตรียม การสร้างอากาศหมุนเวียน และการทำให้สีแห้ง การเลือกพัดลมอุตสหกรรมที่เหมาะสมกับขั้นตอนการลงสีในอุตสหกรรมยานยนต์สำคัญที่ว่าในขั้นตอนการลงสีมีประสิทธิภาพและสีที่ลงกระจายทั่วสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวชิ้นส่วนยานยนต์ พัดลมอุตสหกรรมควรเลือกโดยอ้างอิงจากอัตราการไหลขอลกาศที่ต้องการ สิ่งแวดล้อมที่จะทำการติดตั้งพัดลม และการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ด้วยพัดลมอุตสหกรรมที่เหมาะสม ขั้นตอนในการลงสีชิ้นส่วนยานยนต์จะเสร็ดสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้จากการลงสีจะมีคุณภาพสูง

สำหรับระบบการลงสียานยนต์ส่วนใหญ่ พัดลมอุตสหกรรมเฟอรร์รารี่ เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญในอุตสหกรรมการทำสียานยนต์

พัดลมที่แนะนำคือ ART, PFB, PFM, FC, FE, FG

กรณีศึกษา
1

 

อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการทำสี

ประเทศ: จีน

ประเภทพัดลม: พัดลมอุตสาหกรรม Ferrari ที่สามารถใช้งานในได้อุณหภูมิสูง

จำนวณพัดลม: สูงสุด 45 กิโลวัตต์

รายละเอียด: พัดลมอุตสหกรรม plug fans ของเฟอรร์รารี่ถูกใช้ในเตาเผาอุณหภูมิสูง ในอุตสหกรรมการทำสีเพื่อที่จะหมุนเวียนอากาศที่มีอุรหภูมิสูงในเตาเผาและเพื่อกระจายลมร้อนในเตาเผาอุรหภูมิสูงให้เข้าถึงชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเเละทั่วถึง

เฟอร์รารี่ เอเชีย

เราทำการออกเเบบพัดลมที่มีการใช้งานกับอุตสหกรรมการทำสีเพื่อตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานของกลุ่มลูกค้า

การใช้งานทั่วไป
1
H

พัดลมอุตสาหกรรมเฟอร์รารี่ ที่มีแรงดันต่ำและอัตราการไหลสูงจะระบายอากาศบริเวณก่อนการทำสีได้ดี เพื่อให้อากาศบริเวณนี้เกิดการถ่ายเทสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงาน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขั้นตอนก่อนการทำสีอีกด้วย

F

พัดลมอุตสาหกรรมของเฟอร์รารี่ ได้รับการติดตั้งที่ห้องพ่นสีเพื่อใช้เป่าสีส่วนเกินจากกระบวนการผลิตและเพื่อใช้ให้มั่นใจได้ว่าสีที่เคลือบโครงสร้างรถชั้นบนสุดสามารถเกาะติดกับโครงสร้างรถได้อย่างดี โดยการไหลของอากาศที่ใช้ภายในห้องจะปล่อยลมจากทางด้านบนของห้องพ่นสีไปถึงด้านล่างหรือจากด้านข้างไปสู่อีกข้างหนึ่งของห้องพ่นสีในกระบวนการทำสี

A

หลังจากกระบวนการทำสีเสร็จสิ้น โครงสร้างรถจะถูกส่งเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูงโดยสายพานลำเลียง สำหรับช่วงในกระบวนการทำสีพัดลมอุตสหกรรม เฟอร์รารี่ ใช้ในการทำงานร่วมที่มีอุณหภูมิสูง โดยพัดลมส่วนใหญ่ที่ใช้ร่วมกับการทำงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะทนทานต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิด

    Contact Us Today and Get a Free Consultation

    อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
    1
    Privacy Preferences
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.