Scroll Top

นำเสนอพัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมยาสูบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

อุตสหกรรมยาสูบเป็นอุตสหกรรมสำคัญ โดยยาสูบผ่านกระบวนการและเข้าสู่บรรจุภัณฑ์และถูกกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก อุตสหกรรมยาสูบต้องการอุปกรณ์พิเศษและเครื่องจักรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญของอุตสหกรรมยาสูบคือพัดลมอุตสหกรรม พัดลมอุตสหกรรมเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในอุตสหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะขั้นตอนการตากแห้งและขั้นตอนการผลิตยาสูบในย่อหน้านี้จะกล่าวถึงความสำคัญของพัดลมอุตสหกรรมในอุตสหกรรมยาสูบ

การตากแห้งใบยาสูบ

การตากแห้งคือหนึ่งในขั้นตอนการผลิตยาสูบ หลังจากการเก็บเกี่ยว ใบยาสูบจะถูกบ่มอากาศหรือบ่มร้อน ในขั้นตอนการบ่มจะเป็นการกำจัดความชื้นส่วนเกินในใบยาสูบ พัดลมอุตสหกรรมใช้ในขั้นตอนการบ่มเพื่อให้อาการเกิดการไหลเวียนและเพื่อกำจัดความชื้นในใบยาสูบ พัดลมอุตสหกรรมช่วยในการทำให้อุณหภูมิและระดับความชื้นคงที่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบคุณภาพสูง

การระบายอากาศ

ขั้นตอนการผลิตยาสูบจำเป็นที่จะต้องระบายอากาศเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบปลอดภัยสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน พัดลมอุตสหกรรมถูกใช้เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศภายในมีการระบายออกและสภาพแวดล้อมปลอดภัยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน พัดลมถูกใช้ในการควบคุมฝุ่นที่อาจก่อนให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ พัดลมยังช่วยในการกำจัดควันและอากาศตกค้างที่สะสมอยู่ภายในพื้นที่การผลิต

กระบวนการผลิต

การผลิตยาสูบเกี่ยวข้องในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การผสมยาสูบ การตัด และการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ พัดลมอุตสหกรรมจึงเข้ามามีส่วนในขั้นตอนที่หลากหลายในการผลิตยาสูบเพื่อควบคุมความชื้นและการไหลของอากาศ พัดลมช่วยในการความคุมระดับความชื้นในยาสูบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพัดลมยังเข้ามามีช่วยช่วยในการควบคุมฝุ่นที่อาจปนเปื้อนลงไปในผลิตภัรฑ์ยาสูบ

ประเภทของพัดลมอุตสหกรรม

ในอุตสหกรรมยาสูบมีการใช้พัดลมอุตสหกรรมที่หลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นพัดลมอุตหกรรมที่ใข้กันอย่างแพร่หลายอย่างพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงหรือพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสหกรรมยาสูบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการไหลของอากาศเพียงพอในขั้นตอนการตากแห้งและการระบายอากาศ ซึ่งสามารถสร้างอากาศหมุนเวียนที่มีแรงดันสูงและมีประสิทธิภาพ พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงสามารถใช้งานได้ทั้งการระบายอากาศและการเติมอากาศ

พัดลมอากาศไหลตามแนวแกนมีการใช้งานในอุตสหกรรมยาสูบสำหรับการระบายอากาศและการตากแห้งใบยาสูบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องการอากาศปริมาณมากและความดันต่ำ และพัดลมอากาศไหลตามแนวแกนยังมีราคาถูกกว่าพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงใช้พลังงานน้อยกว่าและพัดลมอากาศไหลตามแนวแกนยังใช้งานอย่างแพร่หลายในการระบายอากาศในขขั้นตอนการผลิตยาสูบ

พัดลม ATEX

ในอุตสหกรรมยาสูบยังคงมีความเสี่ยงต่อการระเบิดเนื่องการฝุ่นจากใบยาสูบและวัสดุที่สามารถติดไฟได้อย่างอื่น พัดลมอุตสหกรรม ATEX (Atmosphères Explosibles)  จึงถูกออกแบบมาให้ทนต่อการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่อันตราย พัดลมเหล่านี้ดูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการติดไฟของวัสดุได้

พัดลมอุตสหกรรมมีบทบาทสำคัญในอุตสหกรรมยาสูบ เนื่องจากการใช้ในการตากแห้งใบยาสูบ การระบายอากาศและกระบวนการผลิตยาสูบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และพัดลมอุตสหกรรมยังมีความสำคัญในการทำให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมปลอดภัยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการระเบิดเนื่องจากมีวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่าย ในอุตสหกรรมยาสูบพัดลมแบเหวี่ยงใช้งานอย่างแพร่หลายและพัดลมอุตสหกรรม ATEX ถูกใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าบริเวณที่สามารถเกิดการติดไฟได้ง่ายมีความปลอดภัย

พัดลมอุตสหกรรมเฟอรร์รารี่ในอุตสหกรรมยาสูบ ใช้ร่วมกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตยาสูบในเครื่องจักรดังต่อไปนี้

เครื่องไล่ความชื้น

เครื่องอบไอน้ำ

เครื่องไล่ความชื้นแบบเย็น

เครื่องอบไอน้ำและคัดแยก

เครื่องยืด

เครื่องลำเลียง

พัดลมอุตสหกรรมที่แนะนำคือ ART, VCM, FC, FE, FG, K, KB, KC, KM

กรณีศึกษา

อุตสหกรรม : อุตสหกรรมยาสูบ

ประเทศ : จีน

ประเภทพัดลม : พัดลมอุตสหกรรมความดันสูง

จำนวณพัดลม : สูงสุด 37 กิโลวัตต์

คำอธิบาย : พัดลมอุตสหกรรมในอุตสหกรรมยาสูบใช้เพื่อการควบคุมความดันในท่อดักซ์เพื่อกำจัดฝุ่นด้วยฟิลเตอร์กรองอากาศใช้ในกระบวนผลิตขั้นตอนการตากแห้งใบยาสูบ

เฟอรร์รารี่ เอเชีย

เราทำการออกเเบบพัดลมที่มีการใช้งานกับอุตสหกรรมยาสูบเพื่อตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานของกลุ่มลูกค้า

การใช้งานทั่วไป

T

การผลิตบุหรี่แทบจะเป็นระบบออโตมาติก ในขั้นตอนแรกเริ่มคือการใช้ไอน้ำเพื่อให้ใบยาสูบอ่อนจากนั้นทำการตัดให้ได้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งเป็นมวล ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการสำคัญที่จำเป็นจะต้องความคุมความชื้นในอากาศ หากอากาศมีความแห้งมากเกินไปใบยาสูบจะแตกและกลายเป็นผงหากมีความชื้นมากเกินไปจะเกิดการเน่าเสียในการเก็บรักษา

พัดลมอุตสหกรรมเฟอรร์รารี่สำหรับอุตสหกรรมยาสูบ ถูกใช้ในกระบวนการไล่ความชื้นและในอีกการใช้งานคือการประยุกต์ใช้เป็นพัดลมหลักที่ควบคุมความดันท่อทั้งหมดในเส้นผลิตและมีตัวแปรหลากหลายในการควบคุมคุณภาพของบุหรี่ให้อยู่ในคุณภาพที่ดีที่สุด

    Contact Us Today and Get a Free Consultation

    อุตสหกรรมที่เกี่ยวข้อง

    Privacy Preferences
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.